Jūsų krepšelis

Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja www.jachtai.lt elektroninės parduotuvės (toliau – Pardavėjas) ir kliento (toliau – Pirkėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. Pardavėjas įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre https://www.ada.lt. Duomenų valdytojo identifikavimo kodas – .
1.4. El. parduotuvėje nurodydamas savo asmens duomenis, Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas juos valdytų ir tvarkytų šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.5. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.5.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.5.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
1.5.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
1.5.3.1 duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;
1.5.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
1.5.3.3. Pardavėjas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
1.5.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
1.6. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.7. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.8. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
1.9. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.10. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

2. INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS
2.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Pirkėjui visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašyta informacija bus naudojama atpažinti Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, renkant svetainės lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos jam gali būti neprieinamos. Naudodamasis el. parduotuve, Pirkėjas sutinka su tuo, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą jis bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų valdymą pateikiama adresu https://ec.europa.eu/info/cookies_lt".

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS
3.1. Pardavėjas gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
3.1.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
3.1.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
3.1.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
3.1.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
3.1.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.2. Registracijos el. parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
3.3. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
3.4. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
4.1. Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
4.1.1. tik šio dokumento 1.5. ir 2.1. punktuose minimiems tikslams įgyvendinti;
4.1.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS
5.1. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir (ar) atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

6. INFORMACIJOS AR PRETENZIJŲ PERDAVIMAS
6.1. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę:
6.1.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
6.1.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
6.2. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks jam atsakymą.

7. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS
7.1. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas el. parduotuvės skiltyje „Privatumo politika“.
7.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
7.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti su sąlyga, kad praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.
7.4. Jei papildžius ar pakeitus Privatumo politiką Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja redakcija.